تعمیر گاز تعمیر گاز به طور طبیعی رنگ شعله گاز آبی است و در ارتفاع 20 میلی متر قرار دارد. در شرایط غیرمعمول با استفاده از آچار مناسب می توانید با چرخاندن مهره گاز در جهت عقربه های ساعت جریان گاز را افزایش دهید. در ...

تعمیر گاز تعمیر گاز به طور طبیعی رنگ شعله گاز آبی است و در ارتفاع 20 میلی متر قرار دارد. در شرایط غیرمعمول با ...